Hakkımızda

TÜRKİYE'DE SAĞLIK GÜVENLİĞİ PROJESİ

Amaç

Uluslararası standartlara uygun olarak tüm olası kaynaklardan gelebilecek salgın tehditlerine karşı entegre hazırlık ve müdahale yoluyla Türkiye'de Sağlık Güvenliğini güçlendirmek.

Kapsam

Erken Uyarı ve Cevap Sisteminin (EUCS) ihtiyaçları doğrultusunda bulaşıcı hastalık vakalarının tanısının konması, raporlama ve salgın istihbaratı dâhil tehditlerin tespiti, salgınların saptanması, yönetimi ve iletişim kapasitelerini geliştirmek.

Hedefleri

  • EUCS'nin merkezi düzeyde ve tüm illerde etkin işleyişini sağlamak.
  • Sürdürülebilir bir Saha Epidemiyolojisi Eğitim Programını ve il düzeyinde artan epidemiyoloji kapasitesi için gerekli yapıları ve süreçleri hazır ve işler hale getirmek.
  • EUCS'yi destekleyecek bir mikrobiyoloji laboratuvarları kapasitesini ve performansını iyileştirmek.

Projenin laboratuvar hedefi hakkında…

AB mevzuatına uyum çabalarının hız kazandığı 2000’li yılların ortalarından itibaren ülkemizde bulaşıcı hastalıkların tanısı ile ilgili klinik mikrobiyoloji laboratuvarları arasında tanı spesifik ağların kurulup geliştirilmesi yolunda önemli adımlar atılmıştır. İlk olarak 2004’te standart vaka tanımlarının ve ilgili Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile klinik laboratuvarlar da sürveyans sistemine dâhil edilmişlerdir. 2014 yılında ise klinik laboratuvarlarda tanıda standardizasyonu sağlamak amacıyla Ulusal Mikrobiyoloji Standartları (UMS) yayınlanmıştır. Pek çok kritik bulaşıcı hastalık ve antimikrobiyal direnç için laboratuvar sürveyans ağlarının kurulması anılan süreçte kaydedilen başlıca gelişmelerdir.

Öte yandan özellikle halk sağlığı tehditlerinin hızlı, doğru ve güvenilir tanısı için laboratuvar alanının güçlendirilmesine duyulan ihtiyaç devam etmektedir. Ayrıca etkin bir EUCS için, başta Uluslararası Sağlık Tüzüğü 2005 (UST2005) olmak üzere ülkemizin taraf olduğu temel uluslararası düzenlemeler de halk sağlığı tehditlerine yanıtta EUCS’ye entegre bir laboratuvar yanıt kapasitesinin önemine vurgu yapmaktadır.

Bu hedef UST2005’in kapasite gereklilikleri ile de uyumludur ve başlıca bileşenleri; laboratuvar kapasitesinin haritalanması, örnekleme, transport, raporlama, iletişim, biyogüvenlik ve kalitenin geliştirilmesi, laboratuvara dayalı sürveyans için açık rol ve sorumluluklarla bir laboratuvar ağı kurulması ve UST ulusal laboratuvar koordinatörlüğünün tesisi, şeklinde tanımlanmaktadır:

Mevcut laboratuvar kapasitenin haritalanması, bir diğer ifade ile bir değerlendirme aracı kullanarak ülke genelinde durum değerlendirmesi yapmak önceliklidir; çünkü izleyen süreçlerin hayata geçirilebilmesi mevcut durumun iyi analiz edilmesine yakından bağlıdır.